Torino - 21.08.1879

Torino Officino Enrico Dani

Brief