Torino - 03.01.1881

Torino Officino Enrico Dani

Brief.