Torino - 14.03.1885

Torino Officino Enrico Dani

Brief.