Torino - 11.01.1889

Torino Officino Enrico Dani

Brief.